Stadgar

Stadgar


OneHand Stockholm, Sweden. Organisationsnummer: 8025230585
Antagna vid OneHand årsmöte 2019-03-28. Reviderad på årsmöte 2022-01-31 samt extra årsmöte 2022-05-02.

 

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningens målsättning är att hjälpa fattiga, handikappade och föräldralösa barn i Mellanöstern och Afrika genom att stödja deras utbildning och utveckling med hjälp av pengar som samlas in från enskilda personer & företag. Föreningens har som mål att i framtiden även stödja projekt i andra delar av världen.


Föreningen ska enbart stödja länder där kontaktpersoner finns på plats och återkoppling sker till styrelsen i form av kvitton, bilder, inköpsmaterial etc.


Föreningens målsättning är att ha så lite administrationskostnader som möjligt.
Minst 95 % av insamlade medel skall användas för ändamålen.

Föreningen står fri från politiska och religiösa värderingar.


§ 2 SÄTE

Föreningens har sin hemort i Salems kommun.

Föreningens organisationsnummer: 8025230585


§ 3 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.


§ 4 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


§ 5 STYRELSE

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter som väljs på årsmötet för en tid av två år.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig då fler än halva antalet valda ledamöter är närvarande. Vid omröstning i styrelsen gäller den mening som biträds av fler än hälften av de närvarande valda styrelseledamöterna dvs. enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen fördelar insamlade medel till projekt där styrelsen har mycket god kännedom om verksamheten och de verksamhetsansvariga samt har möjlighet att ha god insyn i dessa projekt.


§ 6 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och ledamot i förening.


§ 7 MEDLEM OCH OMBUD

Medlem i föreningen är enskilda personer och företag/föreningar som stödjer föreningens målsättning och erlägger den medlemsavgift som beslutas på årsmötet. Varje insamlande företag och förening har rätt att utse ett ombud som har rätt att deltaga på årsmötet. Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt gäller i högst ett år från utförandet.


§ 8 ÅRSMÖTE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom information på hemsidan och ska ske senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Frågor och skrivelser som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Vid omröstningar på årsmötet gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år
 13. Val av revisorer, valberedning
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 15. Övriga frågor


§ 9 extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra årsmöte då revisor eller  minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska inkomma skriftligen med skäl för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. För rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 8 §.

 


§ 10 REVISION

För granskning av föreningens verksamhet skall årsmötet välja en revisor och en revisorsuppleant som har till uppgift att verkställa årsrevision. Dessa väljes på två år, växelvis.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

§ 11 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst tre femtedelar av rösterna.

 

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid händelse av föreningens upplösning skall alla tillgångar som föreningen förfogar över disponeras enligt sittande styrelseledamöters beslut och i enlighet med § 1 i föreningens stadgar.

Medlemmarna ska inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.